Hà Minh Ngọc   Sinh ngày: 11/04/1982
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Hà Minh Ngọc
2. Học hàm/ học vị TS
3. Năm sinh 11/04/1982
4. Chuyên ngành - Hoá học

5. Cơ quan công tác Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ cơ quan Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Hướng nghiên cứu:
[1] Phát triển các vật liệu tổ hợp, đa chức năng cấu trúc nano ứng dụng trong phát triển xanh, xúc tác công nghiệp, năng lượng mới, điện tử, vật liệu cao cấp dùng trong quân đội và dược phẩm. Ứng dụng của vật liệu nano trong xử lý chất ô nhiễm khó phân hủy, độc hại trong môi trường nước, không khí và đất; xử lý và phục hồi các vùng ô nhiễm, điểm nóng ô nhiễm.
[2] Phát triển, tối ưu hóa quá trình tổng hợp vật liệu, ứng dụng của vật liệu nano tiên tiến, vật liệu cấu trúc không đồng thể, vật liệu lai tạo trong: Tách, lưu giữ và chuyển hóa khí CO2 tạo thành nhiên liệu và hóa chất có ích; Xúc tác quang hóa phân tách nước tạo thành khí H2; Xử lý các chất hữu cơ độc hại bay hơi và trong nước giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
[3] Nghiên cứu và phát triển hệ thống công nghệ tổ hợp xử lí nước, nước thải và chất thải rắn định hướng tái chế, tiết kiệm và thu hồi năng lượng, nguyên vật liệu có giá trị, giảm phát thải khí nhà kính.
[4] Phân tích, quan trắc và đánh giá tác động môi trường.
[5] Ứng dụng phần mềm trong hóa học tính toán, mô phỏng vật liệu nano và cơ chế phản ứng.

Bài báo khoa học tiêu biểu
[1] Minh Ngoc Ha, Guanzhong Lu, Zhifu Liu, Lichao Wang, Zhe Zhao. 3DOM-LaSrCoFeO6-δ as a highly active catalyst for thermal and photothermal reduction of CO2 with H2O to CH4. Journal of Materials Chemistry A, 2016, Vol. 4, Issue 34, pp. 13155-13165.
[2] Minh Ngoc Ha, Feng Zhu, Zhifu Liu, Lichao Wang, Linyan Liu, Guanzhong Lu, Zhe Zhao. Morphology-controlled synthesis of SrTiO3/TiO2 heterostructures and their photocatalytic performance for water splitting. RSC Advances, 2016, Vol. 6, Issue 25, pp. 21111-21118.
[3] Lichao Wang, Yu Wang, Yao Cheng, Zhifu Liu, Qiangsheng Guo, Minh Ngoc Ha, Zhe Zhao. Hydrogen-treated mesoporous WO3 as a reducing agent of CO2 to fuels (CH4 and CH3OH) with enhanced photothermal catalytic performance. Journal of Materials Chemistry A, 2016, Vol. 4, Issue 14, 5314-5322.
[4] Linyan Liu, Yao Cheng, Zhifu Liu, Minh Ngoc Ha, Qiangsheng Guo, Zhe Zhao. Thermochemical conversion of CO2 into CH4 using oxygen deficient NiFe2O4−δ with unique selectivity. RSC Advances, 2016, Vol. 6, No. 87, pp. 83814-83819.
[5] Xiaogang Duan, Weimin Liu, Lumin Yue, Wei Fu, Minh Ngoc Ha, Jun Li, Guanzhong Lu. Selective oxidation of cyclohexane on a novel Mg-Cu/SBA-15 catalyst by molecular oxygen. Dalton Transactions, 2015, Vol. 44, pp. 17381-17388.
[6] Feng Zhu, Cuiping Li, Minh Ngoc Ha, Zhifu Liu, Qiangsheng Guo, Zhe Zhao. Molten-salt synthesis of Cu-SrTiO3/TiO2 nanotube heterostructures for photocatalytic water splitting. Journal of Materials Science, 2016, Vol. 51, Issue 9, pp. 4639-4649.
[7] Lichao Wang, Minh Ngoc Ha, Zhifu Liu, Zhe Zhao. Mesoporous WO3 modified by Mo for enhancing reduction of CO2 to solar fuels under visible light and thermal conditions. Integrated Ferroelectrics, 2016, Vol. 172, Issue 1, pp. 97-108.
[8] Cuiping Li, Zhifu Liu, Hao Zhou, Minh Ngoc Ha, Feng Zhu, Qiangsheng Guo, Zhe Zhao. Molten salt synthesis of SrTiO3 using TiO2 with different morphology as a precursor. Integrated Ferroelectrics, 2015, Vol. 162, Issue 1, pp. 113-121.
[9] Minh Ngoc Ha, Zhifu Liu, Zhu Feng, Guanzhong Lu, Zhe Zhao. Nature-based biotemplated synthesis porous microfibers perovskite nanomaterials. China Patent, 2016, No. CN105753058A.
[10] Minh Ngoc Ha, Zhe Zhao, Feng Zhu, Guanzhong Lu. New method for preparation of nano powder perovskite SrTiO3. China Patent, 2014, No. CN 104229874 A.
[11] Minh Ngoc Ha, Yuhong Wang, Sheng Han. New method for one time preparation of TiO2 nanotubes using ionic liquids. China Patent, 2012, No. CN 102674454 A.
[12] Minh Ngoc Ha, Roger Whiting, Sheng Han, Yuhong Wang. Supported ionic liquids on solid materials as catalysts for the synthesis of propylene glycol methyl ether. Asian Journal of Chemistry, 2013, Vol. 25, No. 5, pp. 2722-2728.
[13] Lirong Zhang, Minh Ngoc Ha, Guanghui Sun, Yuehui Fan, Guanlin Zhang, Yuhong Wang, Guanzhong Lu. Low-cost nickel complex dye-sensitized titania nanoparticle/nanotube composites for solar cells. Journal of the Chinese Chemical Society, 2013, Vol. 60, Issue 11, pp. 1371-1379.
[14] Nguyen Minh Phuong, Yumei Kang, Katsutoshi Sakurai, Miyuki Sugihara, Chu Ngoc Kien, Nguyen Dinh Bang, Ha Minh Ngoc. Arsenic contamination in groundwater and its possible sources in Hanam, Vietnam. Environmental Monitoring and Assessment, 2012, Vol 184, Issue 7, pp. 4501-4515.
[15] Takuro Nishina, Chu Ngoc Kien, Nguyen Van Noi, Ha Minh Ngoc, Chul-Sa Kim, SotaTanaka, KozoIwasaki. Pesticide residues in soils, sediments, and vegetables in the Red River Delta, northern Vietnam. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, Vol. 169, Issue 1, pp. 285–297.
[16] Chu Ngoc Kien, Nguyen Van Noi, Le Thanh Son, Ha Minh Ngoc, Sota Tanaka, Takuro Nishina, Kozo Iwasaki. Heavy metal contamination of agricultural soils around a chromite mine in Vietnam. Soil Science and Plant Nutrition, 2010, Vol. 56, Issue 2, pp. 344–356.
[17] Nguyen Van Noi, Ha Minh Ngoc, Nguyen Minh Viet. Photocatalytic degradation of reactive green dyes in textile wastewater using Titania-Silica composite under daylight irradiation. Vietnam Academy of Science and Technology, Journal of Chemistry, 2009, Vol. 47, No. 2A, pp. 94-99. ISSN: 0866-7144.
[18] Nguyen Van Noi, Bui Thi Quynh Trang, Ha Minh Ngoc, Tran Thi Thuy. The use of silica-titania composite in advanced oxidation process for the treatment of textile wastewater from Duong Noi handicraft village. Vietnam Academy of Science and Technology, Journal of Chemistry, 2009, Vol. 47, No. 2A, pp. 167-171. ISSN: 0866-7144.
[19] Nguyen Thi Hanh, Ha Minh Ngoc. Study on the treatment of arsenic by an adsorption method using manganese dioxide coated by sand. Vietnam Academy of Science and Technology, Journal of Chemistry, 2009, Vol. 47, No. 2A, pp. 511-516. ISSN: 0866-7144.
[20] Ha Minh Ngoc, Le Thanh Son, Lai Thi Ha. Study on preparation of mixed material Fe(OH)3-MnO2 for arsenic treatment in water resources. Vietnam Academy of Science and Technology, Journal of Chemistry, 2009, Vol. 47, No. 2A, pp. 517-521. ISSN: 0866-7144.
[21] Nguyen Van Noi, Ha Minh Ngoc, Tran Thi Thuy, Nguyen Minh Viet, Duong Tuan Nghia. Photocatalytic degradation of acid yellow dyes in textile wastewater using Titania-Silica composite under daylight irradiation. Vietnam Academy of Science and Technology, Journal of Chemistry, 2009, Vol. 47, No. 2A, ISSN: 0866-7144.
[22] Nguyen Van Noi, Ha Minh Ngoc, Nguyen Thi Dieu Cam, Nguyen Thi Ngoc Lan, Dao Thanh Phuong, Ha Van Tai. Study on synthesis organoclays and their sorptive characteristics towards organic compounds. Vietnam Academy of Science and Technology, Journal of Chemistry, 2010.
[23] Nguyen Dinh Bang, Ha Minh Ngoc, Nguyen Van Noi. Wastewater treatment of food production in the craft villages by the submerged biofilter method. Vietnam Analytical Sciences Society, Journal of Analytical Sciences, 2008, Vol. 13, No 1, pp.66-75. ISSN: 0868-3224.
[24] Nguyen Dinh Bang, Ha Minh Ngoc. Wastewater treatment of food production in the craft villages by the activated sludge process. Proceedings of conference, Section of Chemistry, Hanoi, 2008.
[25] Nguyen Thi Hanh, Nguyen Van Noi, Ha Minh Ngoc, Duong Thi Hanh. The use of modified bentonites in the treatment of textile wastewater. Vietnam Analytical Sciences Society, Journal of Analytical Sciences, T-13, 2008.
[26] Nguyen Van Noi, Nguyen Thi Hanh, Ha Minh Ngoc. Development of sorbents form agricultural by product and their use in the treatment of wastewaters. Advances in Environmental Technology Research, 3rd International Symposium, 2007 (Kyonggi Regional Environmental Technology Development Center, Korea).
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố