Hồ Đình Bảo   Sinh ngày: 1976
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Hồ Đình Bảo
2. Học hàm/ học vị TS
3. Năm sinh 1976
4. Chuyên ngành - Kinh doanh và quản lý

5. Cơ quan công tác Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ cơ quan Gác 2 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Kinh tế học, Kinh tế vi mô
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.0 Report for Project for providing technical assistance for institutional enhancement to facilitate Vietnam’s Accession to the World Trade Organization; [2007 - ]; Bộ Thương mại
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 TS. Hồ Đình Bảo; "Phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp Việt Nam"; Tạp chí Kinh tế và Phát triển số đặc biệt tháng 11; [2012]
8.1 TS. Hồ Đình Bảo; "Cơ cấu cạnh tranh trên thị trường gạo quốc tế và cơ hội của Việt Nam"; Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 03,; [2005]