Lê Thị Thu Tâm   Sinh ngày: 15/09/1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Lê Thị Thu Tâm
2. Học hàm/ học vị ThS
3. Năm sinh 15/09/1981
4. Chuyên ngành - Kinh tế và kinh doanh

5. Cơ quan công tác Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan K115/16 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Kế toán
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 Lê Thị Thu Tâm; Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty: Kết quả thực nghiệm về ngành công nghiệp xây dựng ở Bắc Mỹ.; Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; [2011]