Lê Đức Tâm   Sinh ngày: 01/03/1960
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Lê Đức Tâm
2. Học hàm/ học vị ThS
3. Năm sinh 01/03/1960
4. Chuyên ngành - Triết học

5. Cơ quan công tác Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan K 230/ 6 Đường Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Triết học Mác Lênin, Lịch sử triết học, Tác phẩm kinh điển triết học, Tôn giáo học, Logic học.
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.0 Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức xã hội chủ nghĩa thông qua việc giảng dạy các môn triết học tại Đại học Đ? Nẵng; [2002 - 2003]; Đại học Đ? Nẵng
7.1 Những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên v? nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác Lênin v? Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Đ? Nẵng; [2001 - 2002]; Đại học Đ? Nẵng
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 Lê Đức Tâm; Chất lượng và các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay; ; [2013]
8.1 Lê Đức Tâm; Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011 và việc giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay; Kỷ yếu Hội thảo khoa học; [2011]