Nguyễn Minh Kỳ   Sinh ngày: 5/11/1985
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Nguyễn Minh Kỳ
2. Học hàm/ học vị ThS
3. Năm sinh 5/11/1985
4. Chuyên ngành - Kỹ thuật môi trường

5. Cơ quan công tác Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP
Địa chỉ cơ quan Hồ Chí Minh tại Gia Lai. 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Gia Lai
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Kỹ thuật xử lý nước thải
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 Nguyen Minh Ky, Nguyen Hoang Lam; Using Principal Component Analysis (PCA) to Assess Water Quality of Nhu Y River, Thua Thien Hue Province; Proceedings of the 4th GelK International Symposium, Consideration of the need for environmental leaders to address environmental issues in Asia, Kumamoto University, Japan, pp.129-134.; [2014]
8.1 Nguyen Minh Ky; Community Response to Road Traffic Noise in Hue City, Vietnam; Environment and Natural Resources J., Vol. 12(2), pp. 24- 28.; [2014]
8.2 Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Minh Kỳ; Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Tập 64, số 3, tr.142-147.; [2013]
8.3 Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ; Nhận thức của sinh viên Đại học Huế về Biến đổi khí hậu; Tuyển tập các công trình khoa học, Viện Môi trường và Phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr. 451-461.; [2013]
8.4 Nguyễn Minh Kỳ; Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt của cộng đồng cư dân đảo Cù Lao Làm; Tạp chí Khoa học, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Đại học Huế, Tập 87, số 9, tr. 81-91.; [2013]
8.5 Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Minh Kỳ; Nhận thức và sự thực hành thích ứng biến đổi khí hậu của cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang- Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Tập 53, số 4, tr.33- 40.; [2012]
8.6 Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ; Nhận thức của cộng đồng ở Thừa Thiên Huế về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001; Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 27, số 4S, tr.163- 171.; [2011]