Nguyễn Ngọc Bảo   Sinh ngày: 1963
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Nguyễn Ngọc Bảo
2. Học hàm/ học vị TS
3. Năm sinh 1963
4. Chuyên ngành - Kinh tế và kinh doanh

5. Cơ quan công tác Viện đào tạo sau đại học - ĐH Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ cơ quan Gác 2 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Tài chính – Ngân hàng
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.0 TS. Nguyễn Ngọc Bảo; [2002 - 2003]; Bộ
7.1 TS. Nguyễn Ngọc Bảo; [2000 - 2001]; NHNN
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 TS. Nguyễn Ngọc Bảo; "Điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong bối cảnh phát triển thị trường chứng khoán"; Tạp chí ngân hàng; [2007]
8.1 TS. Nguyễn Ngọc Bảo; "Các giải pháp phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam"; Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng; [2004]
8.2 TS. Nguyễn Ngọc Bảo; "Lãi suất cơ bản trong điều hành chính sách lãi suất từ sau khi thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận"; Tạp chí Ngân hàng; [2003]
8.3 TS. Nguyễn Ngọc Bảo; "Xử lý quan hệ giữa lãi suất nội tệ và lãi suất ngoại tệ trong nền kinh tế bị đô la hoá và tự do hoá lãi suất"; Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng; [2003]