Nguyen Quang Vinh   Sinh ngày: 28/08/1975
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Nguyen Quang Vinh
2. Học hàm/ học vị TS
3. Năm sinh 28/08/1975
4. Chuyên ngành - Tự động hoá; các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
- Cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử (MEMS),..
- Người máy và điều khiển tự động

5. Cơ quan công tác Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
Địa chỉ cơ quan 17 Hoàng sâm Cầu giấy Hà nội
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố