Phan Thị Yến   Sinh ngày: 07/12/1976
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Phan Thị Yến
2. Học hàm/ học vị ThS
3. Năm sinh 07/12/1976
4. Chuyên ngành - Khoa học nhân văn khác

5. Cơ quan công tác Phòng KT & ĐBCLGD; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Địa chỉ cơ quan 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Giáo dục
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.0 Biện pháp quản lý Chất lượng đào tạo tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đ? Nẵng theo mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM); [2015 - 2016]; Đại học Đ? Nẵng
7.1 Nghiên cứu sản phẩm v? năng lực đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN ở các cơ quan doanh nghiệp tại Đ? Nẵng; [2014 - 2015]; Đại học Đ? Nẵng
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 Phan Thị Yến; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng gắn với sự phát triển ngành Du lịch - Dịch vụ tại Đà Nẵng; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; [2016]
8.1 Phan Thị Yến; Sự phát triển của nghệ thuật điêu khắc đá tại làng đá Non Nước - thành phố Đà Nẵng từ giữa thế kỷ XIX cho đến nay; Tạp chí Giáo dục Nghệ thuậ; [2016]
8.2 Phan Thị Yến; Quản lý chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; [2016]
8.3 Phan Thị Yến; Các yếu tố tác động đến chất lượng học tập các học phần chuyên ngành của sinh viên ngành Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; [2014]