Trần Trung Vinh   Sinh ngày: 25/01/1983
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Trần Trung Vinh
2. Học hàm/ học vị TS
3. Năm sinh 25/01/1983
4. Chuyên ngành - Toán học

5. Cơ quan công tác Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan 71 Ngũ Hành Sơn
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Nghiên cứu định lượng (Giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng; Hình ảnh quốc gia xuất xứ; Quảng cáo và khuyến mãi; Hành vi khách hàng; Điểm đến..)
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 Trần Trung Vinh; The Relationships among Components of Customer-based Brand Equity for a Destination : Evidence from Korean Tourists in Danang City, Vietnam; Proceeding of World Conference on Business and Management 2016; [2016]
8.1 Trần Trung Vinh; An Exploration in the Theory of Planned Behavior: A Case of Organic Food in Vietnam; International Journal of Applied Business and Economic Research (ISSN 0972-7302) (ABDC); [2016]