Trương Hồng Tuấn   Sinh ngày: 06/09/1983
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Trương Hồng Tuấn
2. Học hàm/ học vị ThS
3. Năm sinh 06/09/1983
4. Chuyên ngành - Toán học

5. Cơ quan công tác Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin cho doanh nghiệp và giáo dục ICT cho doanh nghiệp
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.0 Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy v? kiến nghị phát triển công nghệ thông tin tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đ? Nẵng; [2014 - 2015]; Đại học Kinh tế, Đại học Đ? Nẵng
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố